Obchodné podmienky - Pasia
Obchodné podmienky
  • Pasia
  • Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu www.pasia.sk:

Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma SANZI s.r.o., so sídlom na ul. Dubová 10, 080 01 Prešov, IČO: 51480824, IČ DPH:SK2120722813 (ďalej len „predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.pasia.sk.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné podmienky a podmienky ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzatvorenú na internetovej stránke elektronického obchodu www.pasia.sk, ktoré prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Zoznam tovaru zverejneného na internetovej stránke predávajúceho je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe dotazu kupujúceho.

 

Objednávka

Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto webových stránkach www.pasia.sk a následným vložením tovaru do nákupného košíka. Objednávka je uzatvorené po následnom vyplnení a odoslaní formulára s fakturačnými a kontaktnými údajmi kupujúceho. Objednávka sa považuje za záväznú po vyplnení všetkých potrebných krokov a údajov potrebných pre uzavretie objednávky (meno a priezvisko, adresa pre doručenie tovaru, telefónne číslo a e-mail).

Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho výpredaja alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, prípadne na bankový účet objednávateľa, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

O každom kroku vo vybavení vašej objednávky budete informovaný e-mailom. Rovnako budete e-mailom informovaný o dostupnosti objednaného tovaru a termíne dodania.

 

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Pri prijatí objednávky predávajúci vyexpeduje objednávku v čo najkratšom čase v predpokladanom termíne zvyčajne od 5 do 15 pracovných dní. Avšak v krajných prípadoch sa môže stať, že tovar nebude dodaný, ak došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídaných okolností. Predávajúci tovar vhodne zabalí, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou (resp. Slovenskou poštou) ako ani za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (resp. Slovenskou poštou). Ďalej nezodpovedá za nesprávne udanú adresu prijímateľa. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídaných okolností.

 

Povinnosti kupujúceho

Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojim podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušiteľnosť obalov a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

Stornovanie objednávky

Objednávku je možné stornovať bez sankcie kedykoľvek, ak tovar nebol v dohodnutej lehote expedovaný. Stornovanie objednávky je možné previesť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: pasia@pasia.sk

 

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 ods.1 c.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, že spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom, kompletnom nepoškodenom balení. V prípade, že spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený alebo čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola spotrebiteľom uhradená za objednaný tovar. Povinnosťou spotrebiteľa v odstúpení od zmluvy je uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorú má byť poukázaná suma za objednaný tovar uhradená zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Tovar je treba zaslať na adresu sídla predávajúceho. Tovar treba zaslať doporučene s poistením (nakoľko sa nedá ručiť za prípadnú stratu balíka na ceste k predajcovi).

 

Platobné podmienky

Cena výrobkov na stránke www.pasia.sk je uvedená vrátane 20% DPH (predávajúci je platcom DPH).

Za objednávky môže objednávateľ platiť týmto spôsobom:

- platba na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru) 1,00€ (dobierka)

- platba vopred prevodom na bankový účet 0,00eur

  SK36 8330 0000 0021 0166 8666  (Fio banka)

  VS = číslo objednávky

  Poznámka pre prijímateľa = meno a priezvisko kupujúceho

 

 

Súčasťou každej dodávky tovaru je platný daňový doklad (faktúra).

Platby sa vykonávajú v eurách.

 

Ceny poštovného

Tovar je zasielaný prostredníctvom kuriérskej služby, príp. Slovenskej Pošty. Cena poštovného je vrátane DPH, platná na území Slovenskej Republiky.

Cena poštovného a balného je 3,00 eur.

POZOR: poštovné pri "krehkom" výrobku bude na faktúre jednorázovo navýšené ešte o +5,00€ z dôvodu posielania balíka ako KREHKÝ TOVAR!!! (pri kúpe viacerých kusov sa účtuje na faktúre samozrejme len raz).

Pri nákupe tovaru nad 100 EUR je poštovné zdarma.

Ceny poštovného sú uvedené pre doručenie v rámci Slovenskej republiky.

Doručenie do iných krajín je možné len po vzájomnej dohode s predávajúcim.

 

Dodanie objednávky

 Predávajúci sa zaväzuje:

        - dodať správny druh a množstvo tovaru, aký bol uvedený v čase objednávky,

        - na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene,

        - vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad,

        - tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.

       

Tovar odosielame do 5 – 15 pracovných dní (podľa skladových zásob). V prípade, že tovar nie je skladom, budeme Vás informovať e-mailom a dohodneme s Vami ďalší postup.

Kupujúci sa zaväzuje:

        - prevziať objednaný tovar,

        - zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej, resp. dohodnutej cene.

Dodávateľ odosiela objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke ako adresa doručenia. 

Ak nie je dodávateľ schopný dodržať termín odoslania, môže dohodnúť s kupujúcim iný termín dodania. V takom prípade má však kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. 

 

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Ku každému zakúpenému tovaru u predávajúceho je pre kupujúceho vystavená faktúra, ktorá je záručným dokladom. Záručná doba je 24 mesiacov.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.

V súlade s ustanovením §12 ods.1 c.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Toto právo nie je primárne určené na riešenie reklamácie tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí prejav vôle o odstúpení od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia veci. Odporúčame tak urobiť najlepšie písomnou formou, ktorá zabezpečuje najmä preukázateľnosť vykonaného právneho úkonu, ktorým sa zmluva ruší.      

Spotrebiteľ je povinný odovzdať predávajúcemu nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebenia, pokiaľ možno v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom späť. Po prijatí vráteného tovaru vráti predávajúci kupujúcemu späť zodpovedajúcu sumu vopred dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 30 dní od účinnosti prejavu vôle kupujúceho (od doručenia odstúpenia od zmluvy).

Pri nesplnení uvedených podmienok môže uplatniť predávajúci voči spotrebiteľovi kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru. V prípade nedodržania lehoty na odstúpenie od zmluvy je tiež odstúpenie od zmluvy neplatné a spotrebiteľovi tým nevznikajú žiadne práva na vrátenie tovaru.

Kupujúci je povinný okamžite reklamovať u dopravcu neúplnosť dodávky (počet balení) a fyzické poškodenie zásielky. O zistených vadách dodávky je povinný s dopravcom spísať protokol. 

V prípade vonkajšieho poškodenia obalu je povinný spoločne s dopravcom zásielku rozbaliť a overiť fyzický stav dodaného tovaru a zdokumentovať (fotografiou) rozsah poškodenia.

Ak nebude spísaný s dopravcom protokol podľa vyššie uvedeného, nebude dodávateľ akceptovať reklamáciu vád a nedostatkov, ktoré vznikli na dodanom tovare v dôsledku chyby alebo nedbalosti dopravcu. Odporúčame kupujúcemu neprevziať poškodenú zásielku a o tejto skutočnosti bezodkladne informovať internetový obchod www.pasia.sk. 

Akékoľvek nedostatky zásielky z hľadiska kompletnosti a úplnosti, je povinný kupujúci, reklamovať bez zbytočného časového prieťahu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po prevzatí zásielky. 

Reklamácie sú vybavované na e-mailovej adrese: pasia@pasia.sk

 

Záverečné ustanovenia

Kupujúci po odoslaní objednávky môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a novinkách internetovej stránky www.pasia.sk. Kupujúci dáva odoslaním objednávky svoj súhlas na spracovanie osobných údajov firmou Pasia, výhradne pre jej účely databázy zákazníkov. Kupujúci môže zasielanie týchto reklamných e-mailov kedykoľvek zrušiť zaslaním svojej požiadavky na email: pasia@pasia.sk.

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.pasia.sk.

 

Používanie materiálov zo stránky

© SANZI s.r.o., všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií, videí či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od prevádzkovateľa webu www.pasia.sk zakázané.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 10.3.2021

 

Nemáte žiaden produkt vo Vašom košíku.